Poistné podmienky AWS

 Rozsah poistenia a poistnej sumy

Poistený je každý člen Alpenvereinu, ktorý riadne uhradil členský príspevok za prebiehajúce poistné obdobie. Poistení sú v plnom rozsahu aj tí členovia, ktorí sú od platenia členských príspevkov oslobodení - deti či študenti do veku max. 27 rokov, ktorých obaja rodičia sú členmi Alpenvereinu (u samoživiteľov jeden rodič). Každý má svoju členskú kartičku a je poistený v plnom rozsahu.

1. Náklady na záchranné akcie v tuzemsku a zahraničí
až do výšky 25 000 € na osobu a poistnú udalosť vrátane zásahu vrtuľníkom; vo voľnom čase; celoročne; celosvetovo.

2. Náklady na nutné liečebné náklady v zahraničí (vrátane prepravy do nemocnice nutnej zo zdravotných dôvodov)
až do výšky 10 000 €, pre úrazy vo voľnom čase i pri výkone povolania a pri chorobe; pre prvých 8 týždňov každej zahraničnej cesty; celosvetovo.
U ambulantného liečenia (limit 2 000 €) platí poistený vlastní podiel vo výške 70 € na osobu a jeden pobyt v cudzine.

Poisťovateľ uhradí preukázané výdavky za nevyhnutné lekárske ošetrenie pri pobyte v nemocnici

 • v Rakúsku: v rámci všeobecnej kategórie poplatkov vo verejných nemocniciach
 • mimo Rakúska: vo verejných nemocniciach

3. Náklady na repatriáciu zo zahraničia
bez obmedzenia sumy za podmienky, že bude organizovaná zmluvnou organizáciou uvedenou na členskej karte; platí pre prvých 8 týždňov každej zahraničnej cesty; celosvetovo.

4. Poistenie zodpovednosti za škodu
do výšky 3 000 000 €. Platí na území Európy. Krytie sa vzťahuje na povinnosť náhrady škody na zdraví a škody na majetku. Spoluúčasť v prípade škody na majetku 200 €.

5. Trestnoprávna ochrana
až do výšky 35 000 €. Platí na území Európy pri prevádzkovaní aktivít ako u poistenia zodpovednosti. Poistné krytie sa vzťahuje na trestné konanie na súde od okamihu žaloby a na trestné konanie na správnom orgáne od okamihu začatia stíhania.

6. Právna ochrana v prípade náhrady škody v Európe s nárokmi na náhradu škody po nehodách s ujmou na zdraví
až do výšky max. 500 € na poistnú udalosť. Poistné krytie sa vzťahuje na právne výdavky za poradenstvo pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody v prípade udalostí spojených s ujmou na zdraví. Poistné krytie sa nevzťahuje na náhradu majetkovej ujmy.

Poistné plnenie v bodoch 4-6 chráni všetkých tuzemských a zahraničných členov pri poistných prípadoch, ktoré vzniknú pri vykonávaní ich spolkovej činnosti. Spolkovou činnosťou sa rozumie:

 • účasť na akejkoľvek akcii vyhlásené ktoroukoľvek sekcií rakúskeho Alpenvereinu
 • prevádzkovanie nasledujúcich druhov športov (aj súkromných mimo programy jednotlivých sekcií): turistika, turistika v horách, vysokohorská turistika, horolezectvo, lezenie po zaistených cestách, lyžovanie, skialpinizmus, beh na lyžiach, snowboarding, jazda na divokej vode, canyoning a jazda na horskom/trekovom bicykli. Jazdou na horskom/trekovom bicykli sa rozumie jazda na cyklotrasách, cestách v lese, lesných cestách, horských chodníkoch a na iných pozemkoch určených na cvičenie alebo tréning. Poistné krytie sa teda nevzťahuje na jazdy mimo uvedenej cesty v lese a lesné cesty, ako sú napríklad komunikácie určené pre verejnú prevádzku v súlade s pravidlami cestnej premávky, chodníkov, prístupovích ciest atď.

Európa (bod 4, 5, 6) je chápaná geograficky a zahŕňa aj Island, Grónsko, Špicbergy, ostrovy v Stredozemnom mori, Kanárske ostrovy, Madeiru, Cyprus, Azory, ako aj ázijskú časť Turecka a súčasné a bývalé členské štáty SNS - viď mapa .

Celosvetová platnosť (bod 1, 2) má výluky: cesty do Arktídy (destinácie za severným polárnym kruhom, okrem pevninskej časti Nórska, Švédska a Fínska), Antarktídy (destinácia za južným polárnym kruhom) a Grónska, cesty s plánovaným výstupom nad 6 000 metrov a účasť na expedíciách.

Najdôležitejšie body poistných podmienok

 • Poistenie nákladov za liečebné náklady, za transport a repatriáciu je poskytované pre prvých 8 týždňov každej cesty do zahraničia.
 • Z poistenia AWS (Alpenverein Weltweit Service) sú vyňaté vzdušné a motoristické športy, cesty do Arktídy (destinácie za severným polárnym kruhom, okrem pevninskej časti Nórska, Švédska a Fínska), Antarktídy (destinácia za južným polárnym kruhom) a Grónska, cesty s plánovaným výstupom nad 6 000 metrov a účasť na expedíciách.
 • Úrazy, ktoré vzniknú pri jazde motorovými vozidlami v zahraničí, sú poistené, pokiaľ nevzniknú pri účasti na motoristických súťažiach a pri tréningových jazdách na takéto súťaže.
 • Transporty a prevoz v rámci liečenia (vr. návratu na miesto trvalého bydliska) musia byť organizované cez Europ Assistance. Bezpodmienečne preto pred prevozom kontaktujte tel. +43 (0) 1 25 33 798, e-mail: aws [at] alpenverein [dot] at (link sends e-mail) 
  Číslo je uvedené aj na členskej kartičke Alpenvereinu. Hovor je možný v NJ alebo AJ.
  Ak tak neurobíte, výdavky na transport nemusia byť kryté vôbec, maximálne však do výšky 750 €.
 • Europ Assistance je nutné kontaktovať tiež v prípade nevyhnutnej hospitalizácie!
 • Poistiteľom pre Alpenverein Weltweit Service je Generali Versicherung AG. OEAV.CZ ani Alpenverein nie sú oprávnení zasahovať do riešenia poistných prípadov.

Pokyny pre prípad hlásenia poistnej udalosti »

Zmluvným základom pre poistné podmienky k poisteniu členov Alpenvereinu sú poistné podmienky poisťovne Generali. Ich preklad si môžete stiahnuť v odkazoch nižšie.

Kompletné poistné podmienky - český preklad

Brožúra poistné podmienky AWS česky      Brožúra poistné podmienky AWS deuch     Brožúra poistné podmienky AWS english

 

Doba poistenia

Poistná ochrana je garantovaná v prípade, keď bol členský príspevok na príslušný kalendárny rok uhradený pred vznikom škodovej udalosti. Výnimkou je január každého roka: pokiaľ príde k škodovej udalosti v tomto období a členský ríspevok pre daný kalendárny rok nebol dovtedy uhradený, uskutoční sa plnenielen v prípade, že členský príspevok bude uhradený po nehode a postihnutý mal uhradený členský príspevok za predchádzajúci rok.

Výluky z poistenia

Podrobné informácie o výnimkách z poistného plnenia

Doplňujúce informácie